workflow automation contracts management banner - woman typing on laptop

เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ โดยไฮแลนด์ สำหรับการจัดการข้อตกลงและสัญญา

ควบคุมระยะเวลาของข้อตกลงและสัญญา
  1. หน้าหลัก
  2. การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล
  3. เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ - BPM
  4. เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติสำหรับข้อตกลงและสัญญา

การจัดการสัญญาโดยอัตโนมัติ

ติดตามและควบคุมวงจรของเอกสารสัญญาทั้งหมดโดยใช้เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติที่พัฒนาโดยไฮแลนด์ สำหรับการจัดการข้อตกลงและสัญญา ด้วยโซลูชั่นอัตโนมัตินี้คุณจะสามารถ:

  • รวบรวมเอกสารสัญญาและควบคุมผู้ที่สามารถเข้าถึงได้
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงว่ามีการเปลี่ยนแปลงโดยใครและเมื่อใด
  • ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อต่ออายุสัญญาที่หมดอายุแล้ว

การจัดการเอกสารสัญญาแบบอัตโนมัติช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น โดยสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเจ้าของธุรกิจเริ่มทำสัญญาใหม่หรือจัดทำเอกสารสามารถใช้ข้อมูลปัจจุบันและทำสำเนาเอกสาร.

บริการ

worflow automation accounts payable highlight - people working on tablet and documents at table

เจ้าหนี้การค้า

workflow automation accounts receivable highlight - person computer while writing on paper

ลูกหนี้การค้า

workflow automation human resources highlight woman shaking mans hand at table of people

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

workflow automation digital mailroom highlight - three people looking at computer screen

ที่รับเอกสารแบบดิจิทัล

Business Woman | iron Mountain

ติดต่อไอออนเมาน์เทน