นโยบายสิทธิส่วนบุคคล – ไอออนเมาเท่นท์ ประเทศไทย

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล – ไอออนเมาเท่นท์ ประเทศไทย

 1. หน้าหลัก
 2. นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

เราเคารพในสิทธิส่วนบุคคล

ไอออนเมาเท่นท์ ประเทศไทย (อ้างอิงถึง "ไอออนเมาเท่นท์" หรือ "เรา" หรือ "ของเรา" ในนโยบายสิทธิส่วนบุคคล) ได้จัดทำนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้เพื่อแจ้งท่านให้ทราบต่อการดำเนินการและปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่ทางเราได้รับ, นำมาใช้งาน, หรือส่งต่อให้บุคคลที่สาม นโยบายนี้ยังครอบคลุมถึงการทำงานของ ไอออนเมาเท่นท์ ต่อข้อมูลส่วนตัวที่ตรวจดูหรือแก้ไขได้โดยท่านด้วย

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ได้จัดร่างขึ้นเคารพต่อพันธะสัญญาที่ ไอออนเมาเท่นท์ที่มีต่อกฏหมายข้อมูลส่วนตัว (ส่วนบุคคล) ซึ่งได้รวมหลักสิทธิส่วนบุคคล(การเก็บข้อมูลให้อยู่ในสภาพเดิม) โดยนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้คือหลักในการปกป้องข้อมูลและเอกสาร(จุดประสงค์ก็เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคล) และยังมีDPP5ซึ่งป็นนโยบายสำหรับข้อมูลทั่วไปที่สมควรถูกเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพเดิม

กรุณาอ่านนโยบายว่าด้วยสิทธิส่วนบุคคล จากเว็บไซต์ของไอออนเมาเท่นท์หรือจากการได้รับการแจ้งเตือนจาก ไอออนเมาเท่นท์ ถึงวิธีการเข้าถึงนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนั้นไม่ว่าจะทางโทรศัพท์, ทางอีเมล์ หรือด้านอื่นๆ, หรือมิฉะนั้นท่านต้องมีความยินยอมในการรวบรวม, การใช้,

และการเปิดเผยของข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่นโยบายสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้มีขึ้น

1. การรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่าน

1.1 ไอออนเมาเท่นท์ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้าหรือที่คาดว่ากำลังจะมาเป็นลูกค้า, คู่ค้าหรือที่คาดว่าจะมาเป็นคู่ค้า, ผู้ประสานงาน, ผู้สมัคร, สื่อสาธารณะ (รวมถึงสื่อที่เสนอผ่านทางโทรทัศน์วงจรปิดของเรา) และผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์, ในการทำงานหรือหนึ่งกิจกรรมหรือมากกว่านั้น ข้อมูลส่วนตัวอาจจะรวบรวมโดยทางเว็บไซต์ของเรา, ทางโทรศัพท์, หรือวิธีอื่นนอกเหนือจากนั้น

1.2 เรามีการรวบรวมข้อมูลของท่าน ณ เวลาหรือก่อนเวลาหรือเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงสาระที่เป็นไปตามนโยบายสิทธิส่วนบุคคล หรือโดยแจ้งท่านให้ทราบถึงวิธีการได้มาซึ่งนโยบายนี้

1.3 ไอออนเมาเท่นท์จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นความลับหรือไม่เปิดเผย และจะไม่นำข้อมูลไปจำหน่ายจ่ายแจกกับบุคคลอื่น (ยกเว้นกรณีการขายธุรกิจและอื่นๆ)

2. เราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร และเมื่อไรที่เราสามารถให้ข้อมูล

2.1 ไอออนเมาเท่นท์จะถือข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาในเบื้องต้น แต่ไม่ได้จำกัดต่อ:

  (a) จัดหาสินค้าและบริการที่ท่านได้สั่งไว้ หรือสินค้าและบริการที่ทางเราได้ซื้อกับท่าน

  (b) เพื่อตอบคำถามข้อสอบถามและการสมัครงาน

  (c) การจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ ไอออนเมาเท่นท์ และบริการที่ท่านสนใจ

  (d) การจัดหาการบริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพให้แก่ท่าน

  (e) เพื่อมาตรการในความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา

2.2 ไอออนเมาเท่นท์ ได้ใช้ข้อมูลส่วนตัวนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์หลัก (วัตถุประสงค์รอง) ท่านมีความยินยอมในการมอบข้อมูลส่วนตัวของท่านพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์รองดังนี้:

  (a) ใบแจ้งค่าบริการและการบริหารจัดการลูกค้า

  (b) การวางแผนทางธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

  (c) จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง, รวมทั้งโปรโมชั่น, ที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆและในเครือของไอออนเมาเท่นท์

  (d) สามารถทำให้เราเข้าใจในความต้องการของท่าน และความสนใจของท่านได้ดียิ่งขึ้น

  (e) การพัฒนาเนื้อหา, การทำงาน, และการใช้งานของเว็บไซต์เรา

  (f) การพัฒนาการตลาดและโปรโมชั่นของเรา

  (g) ลงโฆษณาเกี่ยวกับลูกค้าเมื่อท่านเข้ามาใช้เว็บไซต์ของเรา

  (h) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆที่ได้ระบุในข้อตกลงระหว่างท่านและไอออนเมาเท่นท์

  (i) ตีพิมพ์, ข่าวหรือข้อมูลด้านอื่นๆที่สัมพันธ์กับข้อตกลงที่ท่านได้ตกลงไว้กับไอออนเมาเท่นท์ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมต่างๆที่ไอออนเมาเท่นท์เข้าไปมีส่วนในการดำเนินงาน

  (j) ดังที่ได้ระบุว่านอกเหนือจากนโยบายสิทธิส่วนบุคคล

2.3 ไอออนเมาเท่นท์อาจจะใช้หรือแบ่งปันข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์รองที่ไม่ได้อยู่ในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลถ้าหาก:

  (a) วัตถุประสงค์รองนั้นเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หลัก และ

  (b) ท่านได้คาดหวังที่จะให้เราใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์รอง

2.4 เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับองค์กรอื่นนอกเหนือจาก ไอออนเมาเท่นท์ในบางครั้ง เพื่อที่จะส่งมอบบริการที่ท่านต้องการ หรือเพื่อเหตุผลอื่นๆในทางกฎหมาย ข้อมูลของท่านได้ถูกแบ่งปันให้กับองค์กรเหล่านี้ตามที่เราได้จัดหาบริการให้แก่ท่านหรือเพื่อตามความต้องการในทางกฎหมาย องค์กรเหล่านี้ยังได้ดำเนินงานในบริการอื่นๆของเราอีกด้วย:

  (a) ใบแจ้งค่าบริการและการบริหารลูกหนี้

  (b) ข้อสอบถามลูกค้า

  (c) บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ

  (d) การตลาดและการสื่อสาร (รวมทั้งการวิจัยด้านตลาด)

  (e) บริการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์

  (f) เพื่อสนับบสนุนหรืออำนวยความสะดวกในกิจกรรมใดๆที่ได้บัญญัติไว้ใน 2.1และ2.2

  (g) ผู้ให้คำปรึกษาและผู้รับประกัน

2.5 ไอออนเมาเท่นท์ได้ปรับเปลี่ยนสาระที่เกี่ยวกับสัญญา หรือวิธีการอื่นๆเพื่อป้องกัน:

  (a) ข้อมูลของท่านที่ได้ส่งให้องค์อื่นๆที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น จากการถูกเก็บไว้นานเกินความจำเป็น

  (b) การเจาะระบบหรือการเข้าระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต, การดำเนินการ, การลบข้อมูล, การสูญหายหรือการใช้ข้อมูลของท่านโอนถ่ายไปให้ยังองค์กรอื่นเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริการข้างต้น

นอกจากนี้เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างสมเหตุสมผล

เพื่อมั่นใจว่าองค์กรเหล่านี้จะอยู่ในขอบเขตคำสัญญาที่จะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับสอดรับกับการปกป้องข้อมูลของส่วนบุคคลด้วย

3. การตลาดทางตรง

3.1 ไอออนเมาเท่นท์ มุ่งเน้นในการทำธุรกิจด้านการบริการเท่านั้น แม้ว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บผ่านเว็บไซต์เป็นรายบุคคล หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ (เช่น ดาวน์โหลดเอกสาร, ตอบคำถามหรือใบสมัครงาน) ตามวัตถุประสงค์การตลาดทางตรง, เรามีแน้วโน้มจะใช้ข้อมูลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมมาจากรายบุคคลขึ้นอย่างเป็นทางการ และการบริการของเรานั้นล้วนได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ หากข้อกำหนดต่างๆได้รับการตอบสนองแล้ว ไอออนเมาเท่นท์ นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องขอความยินยอมจากลูกค้าเป็นรายบุคคล และข้อบังคับต่างๆในบทบัญญัติไม่จำเป็นต้องดำเนินต่อ ไอออนเมาเท่นท์

3.2 เมื่อเรามีข้อสงสัยในข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านได้ให้ไว้อย่างเป็นทางการ, เราจะมีการสอบถามถึงความยินยอมในการใช้ และ/หรือการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆที่รวบรวมจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการตลาดทางตรงให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ, ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมทางโทรศัพท์, ทางเว็บไซต์, หรือทางอื่นๆ แต่ยังคงดำรงไว้ในนโยบายสิทธิส่วนบุคคล

3.3 ในแต่ละการสื่อสารทางการตลาดทางตรง, เราจะรวมไปถึง:

  (a) ข้อความที่ได้ปรากฎในส่วนการตลาดที่เกี่ยวข้องในการแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิ์ในการถอนตัวจากการตลาดทางตรงในการณ์ข้างหน้า

  (b) วิธีการสำหรับท่านในการถอนตัวจากการได้รับการสื่อสารทางการตลาดทางตรง

3.4 หากท่านจะถอนตัวออก, เราจะยินดีที่จะระงับใช้ข้อมูล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อในวัตถุประสงค์ในการตลาดทางตรง

4. มั่นใจได้ว่าข้อมูลมีความแม่นยำและคงความทันสมัยของข้อมูล

เราจะดำเนินมาตรการการป้องกันไว้ก่อนเพื่อมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม, ใช้ และแบ่งปันนั้นสมบูรณ์สัมพันธ์กันและทันสมัย

อย่างไรก็ตาม, ความแม่นยำในเนื้อหาข้อมูลล้วนขึ้นอยู่กับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ท่านได้ส่งมาให้เรา เราจึงแนะนำให้ท่านได้:

  - แจ้งให้เราทราบถึงเหตุขัดข้องใดๆเกิดขึ้นในข้อมูลของท่าน และ

  - คอยแจ้งให้เราทราบต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆที่มีขึ้นในข้อมูลของท่าน ท่านสามารถเปลี่ยนรายละเอียดของข้อมูลท่านโดยใช้สิ่งอำนวยความสะดวกได้ในเว็บไซต์เรา หรือโดยการติดต่อ ไอออนเมาเท่นท์ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ12

5. วิธีการปกป้องข้อมูลของท่าน

5.1 ไอออนเมาเท่นท์จะดำเนินงานอย่างมีเหตุผลในการปกป้องข้อมูลของท่านไม่นำไปใช้อย่างผิดจุดประสงค์, แทรกแซง, สูญหาย และการเข้าใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปิดเผยอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งขั้นตอนต่างๆในการลบข้อมูลหรือ ระบุตัวตนใหม่ในข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถาวร ให้สอดคล้องกับ(ความแม่นยำและการรักษาไว้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล) เมื่อไม่จำเป็นต่อการใดๆแล้ว

5.2 ไอออนเมาเท่นท์จะไม่พยายามจับคู่ระหว่างข้อมูลที่ปกปิดไว้จากการสำรวจหรือจากเครื่องมือออนไลน์ให้เข้ากับข้อมูลที่ระบุตัวตนบุคคลโดยปราศจากการแจ้งให้บุคคลนั้นทราบ

5.3 ไอออนเมาเท่นท์ต้องการให้ลูกจ้างและผู้เซ็นต์สัญญาปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาให้สอดล้องกับความรับผิดชอบตามกฎหมายที่เป็นไปตามในสิทธิส่วนบุคคล, รวมทั้งในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ด้วย

5.4 ไอออนเมาเท่นท์จะดำเนินตามขั้นตอนเพื่อความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวจะถูกเข้าใช้โดยผู้ที่ "จำเป็นต้องรับทราบ และ "มีสิทธิ์ที่จะรับทราบ" เท่านั้น

6. วิธีเข้าใช้หรือแก้ไขข้อมูล

6.1 ไอออนเมาเท่นท์อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้บันทึกไว้โดยผู้ได้รับสิทธิ์ อย่างไรก็ตามเราสามารถปฏิเสธที่จะไม่อนุญาตให้เข้าใช้งานข้อมูลในส่วนนี้ หากข้อมูลนั้นเป็นสาระสำคัญทั้งนี้รวมถึงการไม่จำกัดสิทธิ์ในกรณีดังนี้:

  • การเข้าใช้ในข้อมูลจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลผู้อื่นอย่างไม่มีเหตุผล

  • ข้อมูลไม่เพียงพอในการกำหนดข้อมูลส่วนบุคคลตามที่คำร้องขอเกี่ยวข้อง

  • คำร้องขอไม่ได้มีลายลักษณ์อักษรเป็นภาษาจีน หรือ ภาษาอังกฤษ

  • การให้อำนาจเข้าใช้งานเป็นสิ่งผิดกฎหมายในเหตุผลอื่น

6.2 หากไอออนเมาเท่นท์เห็นชอบว่า

  (a) ได้พิจารณาวัตถุประสงค์ในการที่ถือข้อมูลไว้, ข้อมูลไม่ถูกต้อง, ล้าสมัย, ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เกี่ยวข้อง หรือทำให้เข้าใจผิด หรือ

  (b) ท่าน(ในที่นี้หมายถึงบุคคลที่ข้อมูลได้เกี่ยวข้องด้วย)ร้องขอให้เราแก้ไขข้อมูลให้ เราจะดำเนินการแก้ไขอย่างสมเหตุสมผลในการแก้ไขข้อมูลอย่างทันทีทันใดและเพื่อความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

6.3 หากเราได้ปฏิเสธที่จะอนุมัติให้ท่านเข้าใช้ข้อมูลของท่านเพื่อให้สอดคล้องกับข้อ 6.1, เราจะยังคงดำเนินขั้นตอนต่างๆอย่างมีเหตุผลให้ท่านเข้าใช้งานในข้อมูลดังกล่าวตามความต้องต้องการทั้งสองฝ่าย

6.4 หากท่าน

(a) ปรารถนาที่จะเสนอคำร้องที่จะเข้าใช้ และ/หรือแก้ไขข้อมูลของท่าน หรือ

(b) ได้ปฏิเสธไม่เข้าใช้ข้อมูลของท่านโดยเราด้วยเหตุผลที่ได้บรรยายไว้ในนโยบายส่วนบุคคลและท่านปรารถนาที่ตรวจสอบการปฏิเสธดังกล่าว ท่านอาจทำได้โดยติดต่อทีมจัดการในเรื่อง สิทธิส่วนบุคคลและความยินยอม ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดข้อ12

6.5 ไอออนเมาเท่นท์จะไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินเรื่องคำร้องขอแก้ไข เว้นแต่ว่าคำร้องขอซับซ้อน หรือต้องใช้ทรัพยากรในการดำเนินการมากเกินไป ไอออนเมาเท่นท์ได้สงวนสิทธิ์ต่อการคิดค่าธรรมเนียมบริการหากมีการร้องขอใช้งานในข้อมูลของพวกเขาเป็นรายบุคคลมากกว่าสามเดือนต่อครั้ง

6.6 ไอออนเมาเท่นท์เสนอสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการบัญชีลูกค้าออนไลน์ขึ้น ลูกค้าสามารถเข้าใช้งานเพื่อจัดรูปแบบ รวมทั้งการแก้ไข หรือการทำให้ข้อมูลทันสมัยขึ้น

7. การเปิดเผย

7.1 เจ้าหน้าที่รักษาข้อมูลของไอออนเมาเท่นท์จะเป็นจุดแรกที่ตอบข้อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องสิทธิส่วนบุคคล หากท่านมีคำถามหรือข้อชี้แนะใดๆเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่นี้ได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ12

7.2 ท่านจะพบว่าเว็บไซต์ของไอออนเมาเท่นท์มีสำเนาของนโยบายสิทธิส่วนบุคคลไว้ให้

8. การไม่ระบุชื่อ

8.1 ไอออนเมาเท่นท์ จะไม่บังคับให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราส่งข้อมูลของเขาหากแต่ว่า ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นในการตอบคำถาม หรือจำเป็นต่อการบริการ อย่างไรก็ดี ไอออนเมาเท่นท์ขอให้ผู้เข้าใช้งานแต่ละท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เรา (เช่นส่วนของการประกวดหรือแบบสอมถาม)

8.2 ไอออนเมาเท่นท์อนุญาตให้ท่านติดต่อค้าขายกับทางบริษัทโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน หรือ เมื่อใดก็ตามที่เห็นสมควร

9. การโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคล

9.1 ถ้าหากเราส่งข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศไทย, ไอออนเมาเท่นท์จะดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลและใช้ได้จริงเพื่อความมั่นใจว่าผู้รับข้อมูลไปใช้งานได้อย่างสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

9.2 ไอออนเมาเท่นท์สามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้รับโดยไม่ทำตามข้อ9.1หาก:

  (a) ท่านได้มีการแจ้งอย่างเร่งด่วนถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้รับ, และท่านมีความยินยอมต่อการเขียนนั้น หรือ

  (b) เรามีความเชื่อมั่นในตัวผู้รับข้อมูลว่าจะดำเนินการในการรักษาข้อมูลตามกฎหมายหรือตามแผนการในการปกป้องข้อมูล ซึ่งเป็นกลไกในการปกป้องข้อมูลของท่าน หรือ

  (c) เราได้ฝึกฝนเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกปฏิบัติในลักษณะที่ขัดต่อพระราชบัญญัติ

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายสิทธิส่วนบุคคล

ไอออนเมาเท่นท์ สามารถปรับเปลี่ยนนโยบายสิทธิส่วนบุคคลให้ทันสมัยตามที่ได้ไตร่ตรองไว้ การเปลี่ยนแปลงใดๆนั้นจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อได้โพสต์ในเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องของท่านจะเป็นตัวชี้แนะการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงต่อนโยบายสิทธิส่วนบุคล ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด, ทั้งที่รวบรวมไว้ก่อนและหลังบังคับใช้ในการเปลี่ยนแปลงนั้น, จะขึ้นตรงต่อเงื่อนไขของนโยบายปัจจุบัน, ซึ่งท่านจะต้องมีความยินยอมเห็นชอบด้วยนอกเสียจากท่านจะเห็นเป็นอื่นโดยติดต่อไปทางทีมงานด้านสิทธิส่วนบุคคลและความยินยอม ที่ได้ระบุไว้ในข้อ12 เราขอสนับสนุนให้ท่านได้อ้างอิงกลับไปยังเพจนี้ก่อนจะส่งข้อมูลให้แก่เรา

11. คำศัพท์

การรวบรวม หมายถึงการเก็บ, ได้มา หรือ ได้รับอย่างถูกกฎหมายและวิธีการที่เที่ยงธรรม, ข้อมูลในสถานการณ์ที่บุคคลสามารถระบุตัวตน หรือ ระบุตัวตนไปแล้ว

การตลาดทางตรง เกี่ยวข้องกับ การใช้และ/หรือการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลในการสื่อสารโดยตรงกับบุคคลเพื่อการโปรโมทสินค้าหรือบริการโดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร, ทางคำพูด หรือการสื่อสารทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ให้กับบริษัทที่ทางบุคคลดังกล่าวได้ดำเนินงานให้และเป็นตัวแทนให้ สินค้าหรือบริการซึ่งได้ทำตลาดอาจหมายถึงสินค้าหรือบริการของไอออนเมาเท่นท์หรือบริษัทว่าจ้างที่เป็นตัวแทนของไอออนเมาเท่นท์

การแบ่งปัน โดยทั่วไปหมายถึงการปล่อยข่าวออกนอก ไอออนเมาเท่นท์รวมทั้งสัญญาที่จะว่าจ้างงานบุคคลภายนอก

การแจ้งอย่างเร่งด่วน หมายถึงสถานการณ์ที่เราได้จัดแจงข้อความ(ไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษร)ในความจริงที่ว่าเราจะไม่รับผิดชอบภายใต้พระราชบัญญัติ และท่านจะไม่สามารถเฟ้นหาหนทางในการแก้ไขภายใต้พระราชบัญญัติในช่วงเวลาที่ท่านยินยอมให้เราเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับผู้รับข้อมูลนอกประเทศไทยและผู้รับคนนี้ได้ใช้ข้อมูลของท่านละเมิดต่อพระราชบัญญัติ

ถอนตัว หมายถึงความต้องการที่จะไม่รับข่าวสารของการตลาดทางตรง

(ไอออนเมาเท่นท์ หมายถึง ไอออนเมาเท่นท์ประเทศไทย

ข้อมุลส่วนตัว หมายถึงข้อมูลใดๆ
(a)ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อตัวบุคคล
(b)จากการเสาะหาตัวตนบุคคลที่กระทำได้จริงทั้งทางตรงและทางอ้อม (c)ในรูปของการเข้าใช้งานหรือการดำเนินงานของข้อมูลที่เป็นไปได้ รวมทั้งชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมลล์ของบุคคลนั้น

วัตถุประสงค์หลัก หมายถึงเหตุผลหลักในการดำเนินการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การคาดหวังอย่างสมเหตุสมผล หมายถึงการคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลของบุคคลหนึ่งที่ข้อมูลของพวกเขาอาจจะถูกใช้หรือแบ่งปันออกไปด้วยเหตุผลบางประการ

วัตถุประสงค์รอง หมายถึงวัตถุประสงค์ในการใช้หรือเปิดเผยอย่างอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์หลัก

ใช้งาน หมายถึงการจัดการในข้อมูลส่วนตัวภายใน ไอออนเมาเท่นท์

เว็บไซต์ หมายถึงเว็บไซต์ของไอออนเมาเท่นท์ และเว็บเพจที่เกี่ยวข้อง

12. การติดต่อ ไอออนเมาเท่นท์

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายสิทธิ์ส่วนบุคคล โปรดติดต่อทีมงานทางอีเมลล์ได้ที่ compliance@ironmountain.com.

ท่านสามารถได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยสิทธิส่วนบุคคลของท่านและกฎพระราชบัญญัติจากสำนักงานสิทธิส่วนบุคคล

นโยบายเรื่องสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 1เมษายนพ.ศ. 2562